پست های ارسال شده در آدر سال 1384

هوا امروز آلوده است

۱۶ آذرهوايی ديگر       آلودگی بسيار                ماسکها بر صورتبه روی ماسکها علامتی ضربدر       سکوت بايدصحبت زيادی کمتر       دانشجو بايد درس بخواند                برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید