هوا امروز آلوده است

۱۶ آذر
هوايی ديگر
       آلودگی بسيار
                ماسکها بر صورت
به روی ماسکها علامتی ضربدر
       سکوت بايد
صحبت زيادی کمتر
       دانشجو بايد درس بخواند
                برای خدمت
دانشجو در خيابان نباشد بهتر
      روز تقدير
                روز خون
                          شهامت
                                    فرياد ... ولی
دانشجو اگر بميرد برتر
                          باز ۱۶آذر
                                باز هوايی ديگر
                                               هوا امروز آلوده است.

سيد هادی توابين

/ 0 نظر / 6 بازدید