حالنامه::لوتی

دست نوشته های طنز حامد تأمّلی/ لوتی ها هم بلدند بنویسند، قلم هاشان چاقوست و ورق هاشان پوست، آیا کسی هست که امضا بخواهد؟

خرداد 91
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
آذر 83
3 پست
مرداد 83
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
1 پست
شهریور 82
2 پست
خرداد 82
2 پست
دی 81
4 پست